top of page

Wierzymy w świat, w którym każdy czuje się na swoim miejscu i stanowi integralną część całości.

Wierzymy w kreatywność człowieka, dzięki której zmiana na lepsze jest możliwa. W imię szacunku, zaufania i współpracy różnych grup społecznych na rzecz dobra wspólnego z troską o środowisko naturalne.

 W myśl hasła "Weź życie w swoje ręce" współtworzymy przestrzeń do wspólnego eksperymetowania, kreowania, badania i realizowania najróżniejszych pomysłów.

 

  

ZMIENIŁEŚ/
JUŻ COŚ
DZISIAJ?

Nasz kierunek

Ludzie

O FUNDACJI

 

Fundacja ARTE EGO - going beyond.

 

Misja:

Wierzymy w świat, w którym każdy człowiek czuje się na swoim miejscu (ma poczucie spełnienia) i poprzez własny rozwój wspiera innych (społeczeństwo). Wierzymy w nieograniczoną kreatywność każdego z nas, dzięki której ciągłą zmiana na lepsze jest możliwa. Wierzymy w porozumienie różnorodnych grup na rzecz innowacyjnych rozwiązań służących utrzymaniu zdrowia i harmonii na świecie.

Sięgamy po niekonwencjonalne rozwiązania, badamy, słuchamy, działamy i inspirujemy do działania.

Większość naszych działań jest realizowana w partnerstwach zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.

 

Dołącz do nas.

Ludzie

Jednoczymy różne środowiska. Wspieramy inicjatywy oddolne. Badamy ruchy społecznościowe i ćwiczymy modele komunikacji sprzyjającej porozumieniu. Interweniujemy w obszar edukacji. Odczarowujemy tematy tabu. Tworzymy innowacyjne metody rozwoju.

Staramy się  mieć wpływ na najbliższe otoczenie. Działamy w Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz  w Komisji Dialogi Obywatelskiego do spraw Kultury.


 

PAULINA TRALEWSKA - 

Kobieta wielu umiejętności, rękodzielnik, chórzystka, anglistka, koordynatorka projektów.

DAGNA GMITROWICZ  - malarka i artepsychoterapeutka, z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej, szkoleniowej i coachingowej w Polsce i zagranicą. Stosująca w praktyce Council, Art of Hosting, NVC oraz dialog poprzez obraz jako innowacyjne narzędzie rozwoju osobistego.

 

MARTA BRZEZIŃSKA-HUBERT - badaczka i trenerka edukacji międzykulturowej i pozaformalnej, pasjonatka teorii i praktyki uczenia się na różne sposoby oraz łączenia różnych sektorów edukacyjnych.

 

TOMASZ KOWALSKI - Tancerz, fotograf, aktywista. Absolwent Akademii Muzycznej w specjalności choreografia i techniki tańca. Doświadcza, rozwija się i spełnia w ruchu. Czerpie głównie z technik: kontakt improwizacja, taniec współczesny, breakdance.

Korzystając z filmu, fotografii, tańca, rozwoju duchowego, wyłania sztukę z otaczającego świata, z dbałością o poczucie harmonii pomiędzy twórcą, odbiorcą i formą wyrazu. To jego pasja.


 

 

Wielu wolontariuszy/wolontariuszek, ekspertów, artystów, pasjonatów z różnych dziedzin nauki, sportu, edukacji  i sztuki.

 

STATUT FUNDACJI ARTE EGO

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Fundacja pod nazwą ARTE EGO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

•    Dagnę Olgę Gmitrowicz

•    Martę Katarzynę Zdrzynicką

Zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym Repetorium nr 465/2005 sporządzonym przez notariusza Janusza Kozłowskiego w kancelarii notarialnej  w Łodzi Al. Kościuszki 39, w dniu 8 lutego 2005 roku działa na podstawie prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź

 

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

2. Fundacja może dla celów współpracy  z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 6

Cele i zasady działania Fundacji:

 

Celami Fundacji są:

1. Wspieranie solidarności i samodzielności kobiet i mężczyzn.

2. Propagowanie kultury kobiecej.

3. Inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej, zawodowej i artystycznej.

4. Inicjowanie i wspieranie rozwoju osobistego.

5. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

6. Przeciwdziałanie i profilaktyka anoreksji, bulimii i uzależnień.

7. Integracja osób z różnych kultur, środowisk społecznych i grup wiekowych.

8. Inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej i artystycznej dzieci i młodzieży.

9. Wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie rozwoju osobistego oraz integracji ze środowiskiem zewnętrznym.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Edukację w zakresie małżeństwa, rodziny, wychowania, rozwoju osobistego, aktywności zawodowej, artystycznej, profilaktyki uzależnień -  poprzez warsztaty, spotkania, wyjazdy, kluby dyskusyjne i inne formy aktywności.

2. Promowanie i realizowanie wolontariatu polskiego i międzynarodowego oraz wspieranie współpracy międzynarodowej.

3. Prowadzenie poradnictwa w postaci usług prawnych i psychologicznych.

4. Rzecznictwo interesów grup kobiet marginalizowanych społecznie.

5. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

6. Szeroko pojętą działalność artystyczną (koncerty, wystawy, akcje uliczne, przedstawienia).

7. Tworzenie miejsc wspierających realizację celów statutowych (kluby, ośrodki).

 

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób                   i instytucji zbieżną z jej celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku.

 

§ 10

Dochody fundacji mogą w szczególności pochodzić z:

1. Darowizn, spadków i zapisów

2. Dotacji subwencji  oraz grantów

3. Z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej

4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

5. Dochodów z majątku Fundacji

 

§ 11

1. Dochody przychodzące z dotacji, subwencji, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.Wsprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji

3.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4. Fundacja może tworzyć Fundusze, w tym fundusze celowe.

 

Władze Fundacji

§ 12

1. Władzę fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

2. W skład zarządu wchodzą fundatorzy oraz osoby przez nie powołane.

3.Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą, ale nie muszą być związane z Fundacją stosunkiem pracy.

 

Zarząd fundacji

§ 13

 

1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób, w tym fundatorów oraz osób przez nich powołanych.

3.Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu.

4.Prezes i V-ce Prezes Fundacji mogą zostać odwołani na mocy uchwały Zarządu zwykłą większością głosów.

 

§ 14

 

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. Uchwalenie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b. Uchwalanie regulaminów,

c. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

d. Ustalenie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów , subwencji i dotacji

g. Decydowanie o zmianach w statucie Fundacji, połączeniu z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie zarządu.

5.Zarząd może powoływać pełnomocników pokierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do działań Fundacji.

 

Sposób reprezentacji

§ 15

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa minimum dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym jeden z nich sprawujący funkcję prezesa lub v-ce prezesa Fundacji

 

Zmiana Statutu

§ 16

 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją:

§ 17

 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 18

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

 

§ 20

Decyzję o likwidacji podejmuje zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. 

 

 

bottom of page